Algemene Leden Vergadering (ALV)

Datum 12 nov 2018
Tijdstip 20:00 - 22:00 uur
Locatie The Dome
Adres Kruisboog 32
Aan leden, ouders van jeugdleden, ere-leden en donateurs van Handbal Houten

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Handbal Houten. De ALV zal plaatsvinden op:
 
maandag 12 november 2018 om 20.00 uur
in de kantine aan de The Dome in Houten

Agenda
1.    Opening door voorzitter
2.    Notulen ALV 2018 d.d. 16 mei 2018 en 4 juni 2018
3.    Bestuurlijk verslag afgelopen maanden
       3.1.    Stand van zaken Gear 4 Teams (Informatief)
       3.2.    Stand van zaken De Meerpaal (Informatief)
4.    FinanciĆ«n
       4.1.    Financieel jaarverslag 2017-2018
       4.2.    Verslag Kascommissie (Joan Oostrum en Jean-Pierre Driesen) 
       4.3.    Kandidaten kascommissie 2019-2019
       4.4.    FinanciĆ«le status vereniging tot en met oktober 2018 (Informatief)
       4.5.    Voorstel contributiebetaling bij opzegging (Stemming)
       4.6.    Voorstel contributie E- en C-jeugd (Stemming)
       4.7.    Voorstel contributiecorrectie ivm aanpassing btw per 1-1-2019 (stemming)
       4.8.    Voorstel contributiebetaling per maand (Stemming)
5.    Bestuurssamenstelling (Stemming)
Er zijn binnen bestuur 4 zetels verkiesbaar. Door bestuur voorgedragen kandidaten zullen deze vervullen. Indien er meer dan 4 kandidaten zijn aangemeld zal er schriftelijke stemming plaats vinden tussen de kandidaten.

Kandidaat                    Bestuursfunctie
    
Inge Klaver                    Voorzitter    
Jean-Pierre Driesen
Joan Oostrum
Rainier & Jacqueline Meuken*

Een voordracht van een kandidaat voor een bestuursfunctie kan door tenminste 10 leden schriftelijk uiterlijk 3 dagen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend. Over kandidaten wordt schriftelijk gestemd.

Voorzitter wordt in functie door de ALV gekozen. 
Overige bestuursfuncties worden binnen bestuur zelf gekozen.
*) Bestuurszetel wordt door elk voor 50/50 ingevuld

6.    Commissies (Informatief)
       6.1.     Technische commissie
       6.2.     Kledingcommissie
7.    Rondvraag
8.    Sluiting

Je kan de vergaderstukken inzien voor de vergadering. De stukken kan je downloaden vanaf de website of opvragen bij het secretariaat. Ze worden dan per e-mail toegezonden. 

Aanvullende agendapunten kunnen schriftelijk 5 dagen voor de vergadering bij het secretariaat ingediend worden.
 
Stukken ALV

 Handbal Houten
Terug naar boven